Wat is een G1000?

Voordat we de G1000 verder uitleggen willen we eerst onze uitgangspunten laten zien.

Uitgangspunten

De initiatiefgroep heeft met elkaar de uitgangspunten opgesteld voor het organiseren van de G1000 – EindhovenTop waar we het samen over eens zijn; we hebben dat de ‘Common Grounds’ genoemd.

Common grounds G1000-EindhovenTOP

In de periode van 28 april 2015 tot en met heden is er door de initiatief groep gesproken over het organiseren van een G1000, of vergelijkbaar initiatief, in Eindhoven. De aanleiding was een motie waarin de gemeenteraad uitdrukte dat ze er positief tegenover staat.

Om helderheid te scheppen in waar we staan en waar we naar toe gaan is dit document opgesteld. De common grounds van de G1000 in Eindhoven. Onze uitgangspunten, het fundament van waaruit wij werken.

1. Droom

Wij willen het initiatief nemen om de democratie te vernieuwen door de verbinding tussen de inwoners en hun stadsbestuur op een nieuwe manier tot stand te brengen. Daarom willen wij duizend Eindhovenaren bij elkaar brengen en laten praten over waar zij aandacht voor willen en wat zij wensen in onze stad . Wij streven ernaar dat deelnemers met de opbrengst van het gesprek zelf aan de slag gaan èn dat G1000 politieke inspiratie en agendering realiseert bij de bestuurders van de stad. We zien onze aanpak als een begin van vernieuwing, niet als een blauwdruk.

2. Doelgroep

We spreken over inwoners in plaats van burgers. We hebben als voorwaarde dat we een a-selecte steekproef van inwoners uitnodigen zodat we de uitkomsten kunnen zien en gebruiken als de representatie van de stem van alle inwoners.

3. Inwonersagenda

We zullen het proces zo faciliteren dat we vooraf niet weten wat de uitkomst wordt. Er wordt vooraf geen agenda opgesteld. Het is aan de de deelnemers om de uitkomst vorm te geven. Gelijkwaardigheid tussen alle partijen is hierbij belangrijk. De inhoud en de uitkomsten zijn van de deelnemers, niet van ons of wie dan ook.

6. Sociaal kapitaal

In de organisatie van middelen gaan we uit van sociaal kapitaal. Met andere woorden, we streven naar het organiseren zonder het innemen en uitgeven van geld of subsidie. We willen ons (zoveel als mogelijk) organiseren met bijdrages in natura.

5. Werkgroepen

Om de G1000-EindhovenTOP te realiseren, organiseren we ons vanuit vijf werkgroepen:

  • Middelen
  • Communicatie
  • Programma
  • Selectie/registratie
  • Vrijwilligers

6. Accommodatie

Beursgebouw is de beste locatie omdat hier 1000 mensen in kunnen die op een gelijke manier met elkaar kunnen communiceren.

7. Planning

Het streven is om de G1000-EindhovenTOP op 25 juni 2016 te organiseren.

8. Naam

Voorlopig wordt de naam G1000-EindhovenTOP, twitter (#)G1000EHV. We streven er naar de naam G1000 te gebruiken en inspiratie te halen en te brengen bij anderen die in hun gemeenten een G1000 organiseren. We streven er dan ook naar de te voldoen aan de volgende 7 uitgangspunten die voor elke G1000 gelden.

9. Burgerinitiatief

Burgers nemen het initiatief voor een G1000.

Geen agenda. De agenda ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.

Dialoog. We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.

Loting. We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.

Hele systeem. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, vrije denkers en de inwoners.

Transparant. De deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt.

Veilig. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt.

G1000 uitleg:

Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor Eindhoven.

G1000 is een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten een aantal initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig helpen om de G1000 EindhovenTop te organiseren.

Een G1000 is een burgertop, waarbij op één dag 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente.  Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente, in dit geval Eindhoven.

Met de G1000 willen wij de democratie vernieuwen en inwoners mee betrekken bij de stad en het bestuur van de stad.

Een G1000 bijeenkomst verloopt op basis van ‘dialoog’. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen.

De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

Onze droom

Wij willen het initiatief nemen om de democratie te vernieuwen door de verbinding tussen de inwoners en hun stadsbestuur op een nieuwe manier tot stand te brengen. Daarom willen wij duizend (gelote) Eindhovenaren bij elkaar brengen en laten praten over waar zij aandacht voor willen en wat zij wensen in onze stad . Wij streven ernaar dat deelnemers met de opbrengst van het gesprek zelf aan de slag gaan èn dat G1000 politieke inspiratie en agendering realiseert bij de bestuurders van de stad. We zien onze aanpak als een begin van vernieuwing, niet als een blauwdruk.

Onze grote droom is een tweede G1000Eindhoven in 2018. Het resultaat een actieve en betrokken stad, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Eindhoven. Een G1000 die een vaste aanvulling vormt op het huidige democratische bestel.

Veel gestelde vragen over de G1000:

Wie neemt het initiatief tot een G1000?
G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door burgers georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd. Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren. Alleen op deze manier kunnen burgers eigenaar en  bepaler worden van de agenda van de stad. Daarom is het ook belangrijk dat de G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft.

Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

Wie kan er mee doen met de G1000?
Iedere kiesgerechtige inwoner kan meedoen aan de G1000 mits je daarvoor, via loting, uitgenodigd bent. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke ruimte is voor alle inwoners wordt er gewerkt met loting.  Zo heeft iedereen kans om mee te doen.

Waarom niet alleen met inwoners?
Om ideeën te kunnen uitvoeren heb je de hele stad nodig. Dus niet alleen inwoners. Daarom schuiven naast de gelote inwoners, ook 100 mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), 100 ondernemers en 100 ‘vrije denkers’ aan.Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

Wat is het doel van een G1000?
Het doel van een G1000 is om te zoeken naar een nieuwe vorm van democratie. Zonder het systeem van politiek partijen te gebruiken maar puur op basis van loting. In principe kan elke inwoner van de stad uitgeloot worden om ‘volksvertegenwoordiger’ te zijn tijdens de G1000. Die 1000 inwoners gaan tijdens een G1000 samen bepalen wat ze belangrijk vinden voor onze stad.

Het resultaat is een actievere en betrokken stad, waar iedereen elkaar nog beter weet te vinden en waar de burgers zich verantwoordelijker gaan voelen voor het bestuur en de toekomst van onze stad. Zo kan de G1000 een vaste aanvulling vormen op het huidige democratische bestel.

Wat levert een G1000 op?
Een G1000 levert 10 concrete voorstellen op waar burgers zelf mee aan de slag gaan. En 10 voorstellen voor het stadsbestuur. De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan het stadsbestuur zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Bij meerdere G1000 bijeenkomsten in dezelfde stad krijgen alle bewoners beurtelings de gelegenheid om mee te praten en te bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun stad. Burgers ontmoeten elkaar en verbinden zich aan wat zij samen van belang vinden en gaan daar zelf mee aan de slag. Inwoners worden burgers en voelen zich weer eigenaar van hun stad.

Wat doet de G1000 met de uitkomsten?
Een G1000 geeft gelegenheid en structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud.

In de meeste steden begeleidt de G1000 de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën. Ook is er dan gelegenheid voor mensen die niet mee konden doen aan de G1000Eindhoven zich aan te sluiten bij een idee en zich in te zetten voor de verdere uitwerking.

Waar komt de G1000 vandaan?
De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Zij hebben een groeiend onbehagen over het bestaande politieke systeem waarbij alleen leden van politieke partijen gekozen kunnen worden tot volksvertegenwoordiger. Zou het niet mogelijk zijn om een willekeurige groep inwoners, op basis van loting gekozen, tot volksvertegenwoordiger te maken? Dat idee leidde tot de eerste G1000 in Brussel. Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op stadsniveau in Nederland plaats in Amersfoort.

Wat heeft G1000 met democratie te maken?
De G1000 streeft naar het ontwikkelen van een dialoog arena naast de debat arena. In de ‘debat arena’, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de stad het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld.

In de ‘dialoog arena’ gaat de stad opzoek naar waar men het wel over eens is. Wat men gezamenlijk belangrijk vindt. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de stad, inclusief de debatarena en het bestuur, bepalend zijn.

Wat betekent de G van G1000?
De G komt van Group, zoals bij G20, de groep van twintig grootste economieën ter wereld, of de G8, de groep machtigste staten.

Hoe ziet de dag tijdens de G1000 eruit?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 5 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van?

Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 10 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

Hoe lang duurt een G1000?
Een G1000 duurt 1 dag, van 9.00 tot 18.00 uur.

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook